İHALE İLANI

 

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZ

 

Maçka Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, 100. Yıl Atatürk Parkı için Belediyemiz tarafından hazırlanan projeye göre 1 adet düğün salonu, 2 adet yöresel ürün reyonu yapım masraflarının yüklenicisine  ait olmak şartıyla (yap-işlet-devret modeli), 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale, 09.01.2018 tarihinde Salı günü, aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve 10 yıllık kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

Geçici ve Güvence teminat tutarı 08.01.2018 Pazartesi 16:00 ya kadar yatırılacaktır.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

                A)Gerçek Kişilerden

1-Nüfus cüzdan sureti

2-İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici ve Güvence teminat makbuzu,

5-Temcil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

6-Tebligat için adres bildirimi,

7-Belediyeye borcu yoktur kâğıdı, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)

8-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

  1. B) Tüzel Kişilerden

1- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden kayıt belgesi,

2- Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,

3- Geçici ve Güvence teminat makbuzu,

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5-Tebligat için adres bildirimi,

6-Belediyeye borcu yoktur kâğıdı, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacak)

7-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

 

Sıra

No

 

Cinsi

 

Bulunduğu Yer

Süresi  

Aylık

Muhammen Bedel

 

10 Yıllık

 Muh.Bed.

 

Geçici Teminat %3

TL

 

Güvence

Teminatı

TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1 1-Düğün Salonu

2-Yöresel Ürün Reyonu

100. Yıl Atatürk Parkı 10 Yıl 1.000,00 TL 120.000,00 TL 3.600,00 60.000,00 09.01.2018 10:30

 

Paylaş