İhale İlanları

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

 

Maçka Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, aşağıda durumu belirtilen 1 adet taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale, 06.11.2018 tarihinde Salı günü, aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 31.12.2018 tarihine kadar olan kira tutarını ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

Geçici ve güvence teminatı tutarları 05.11.2018 tarihi saat 16:00’ya kadar yatırılıcaktır.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),
  2. Geçici teminat makbuzu (%3), Güvence teminatı makbuzu
  3. İmza sirküleri,(Aslı veya Noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi,
  4. İştirak ortaklık halinde olursa (Noter tasdikli) ortaklık sözleşmesi,
  5. Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)
  6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

Keyfiyeten ilan olunur.

 

Sıra

No

 

Cinsi

 

Bulunduğu Yer

M2 Süresi  

Aylık

Muhammen

Bedel

 

3 Yıllık Muhammen Bedeli

 

Geçici Teminat %3 TL

 

Güvence Teminatı TL

 

İhale Tarihi

 

Saati

1 Büfe Adnan Menderes Parkı 3 3 Yıl 400,00 TL 14.400,00 432,00 3.000,00 06.11.2018 14:00