İ L A N

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                

            Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılarak ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda cins, miktar, geçici teminatı, güvence teminatı ve muhammen bedeli  yazılı  olan 1 adet araç satışı,  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. maddesine göre  KDV hariç    ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır)  açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

1-İhale  25.06.2024 Salı  Günü   Belediyemiz    Encümen    Salonunda, İlan    ve    Şartnamede  belirtilen  saatte yapılacaktır. İştirakçiler istenilen  belgelerle birlikte  İhale    saatinde  hazır   bulunacaklardır.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

            Gerçek Kişiler

a)           Nüfus cüzdan fotokopisi

b)           İkametgah belgesi

c)           Tebligat için adres beyanı

d)           Noter tasdikli imza beyannamesi

e)           Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

f)             Şartname alındı makbuzu

g)           Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h)           Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

i)              Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

a)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c)  Tebligat için adres beyanı

d)  Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

e)  Şartname alındı makbuzu

f)  Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

g)  Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici ve Güvece teminatı 24.06.2024 tarih ve saat 16.00 ya kadar yatırılacaktır.

 

İhaleye Çıkarılan Kamyonet ;

Model

Cinsi

Durumu

Miktarı

Muhammen

Bedeli (TL)

(KDV hariç)

Güvence Teminatı TL

% 10

Geçici Teminat TL

% 3

Saati

 

2015

 

Fiat Marka Kamyonet

(BB Van)

 

Faal

 

1 Adet

 

300.000,00

 

30.000,00

 

9.000,00

 

10:00

 

3- İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 250,00-TL karşılığında   temin edilebilir. 

4-İstekliler söz konusu aracı, mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde mesai saatleri içerisinde görebilir.

5- İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

6- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

7-İlanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.                

İlanen Duyurulur