MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ

           

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 01.11.2022 tarihinde salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

            Gerçek Kişiler

a)            Nüfus cüzdan fotokopisi

b)           İkametgah belgesi

c)            Tebligat için adres beyanı

d)           Noter tasdikli imza beyannamesi

e)            Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

f)             Şartname alındı makbuzu

g)           Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h)           Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

i)              2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

j)              Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

a)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c)  Tebligat için adres beyanı

d)  Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

e)  Şartname alındı makbuzu

f)  Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

g)  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

h)  Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

i)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici teminat ve güvence teminatı 31.10.2022 pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Tr46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 

S.
No

Mahalle

Niteliği

Ada

Parsel

m2

Muhammen
Bedel (TL)

İhale
Saati

Geçici
Teminat
% 3 (TL)

Güvence
Teminat
% 10 (TL)

1

Merkez

Arsa

128

8

301,04

175.000,00

10:00

5.250,00

17.500,00

2

Merkez

Arsa

128

9

403,90

200.000,00

10:10

6.000,00

20.000,00

3

Merkez

Arsa

128

10

309,40

175.000,00

10:20

5.250,00

17.500,00

İlanen Duyurulur