MAÇKA BELEDİYESİ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/487008

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 61750 MAÇKA/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4625121006 - 4625123670

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@macka.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (Diğer/Katkılı): 340.000 Litre Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademesindeki depoya peyder pey teslim edilecektir. İdarece uygun görüldüğü zaman yüklenicinin taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından da peyder pey teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademesindeki akaryakıt ambarına peyder pey olarak her alımda Ulusal Marker kontrolü yapılarak ve teknik şartnamedeki esaslar çerçevesinde tam ve noksansız olarak ve mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. İdarenin malı talep ettiği günü takip eden 1 gün içerisinde yüklenici malı teslim edecektir. İdarece uygun görüldüğü zaman yüklenicinin taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından da peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No:39 Maçka/TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

05.11.2019 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış akaryakıt dağıtım ve bayilik lisansı

2- Akaryakıt dağıtım ve pazarlama lisansı sahipleriyle yapılmış bayilik sözleşmesi

3- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

4- Taşıt tanıma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonları olduğuna dair bayi listesini; ihaleye gireceği ana akaryakıt dağıtım şirketinden kaşeli imzalı olarak sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu yada Özel Sektörde Yapılan Tek Sözleşmeye İlişkin Akaryakıt ve Petrol Ürünleri satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maçka Belediye Başkanlığı /Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.