MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

           

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 19.04.2022 tarihinde salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,

b) Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi

d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),

e) Tebligat adres bildirimi,

f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

h) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

 

Geçici teminat ve güvence teminatı 18.04.2022 pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi Gelir Servisine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Tr46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

S.No

Yeri

Cinsi

Ada

Parsel

m2

Muhammen
Bedel (TL)

İhale
Saati

Geçici
Teminat
%3 (TL)

Güvence
Teminat
% 10 (TL)

1

Bakırcılar Mahallesi

Tarla

106

25

1.296,95

150.000,00

10:00

4.500,00

15.000,00

2

Bakırcılar Mahallesi

Tarla

106

26

1.215,37

150.000,00

10:10

4.500,00

15.000,00

3

Bakırcılar Mahallesi

Tarla

106

27

1.213,93

150.000,00

10:20

4.500,00

15.000,00

4

Bakırcılar Mahallesi

Tarla

106

28

1.236,55

150.000,00

10:30

4.500,00

15.000,00

5

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

336

226

1.500,27

175.000,00

10:40

5.250,00

17.500,00

6

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

336

227

1.500,19

175.000,00

10:50

5.250,00

17.500,00

7

Esiroğlu Mahallesi

Otlak

336

228

1.516,33

175.000,00

11:00

5.250,00

17.500,00

İlanen Duyurulur