MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                

            Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılarak ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda cins,miktar,geçici teminatı ve muhammen bedeli   yazılı  olan 1 adet otobüsün satışı,  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. maddesine göre  KDV hariç    ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır)  açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

1-İhale  21.05.2019  Salı Günü   Belediyemiz    Encümen    Salonunda, İlan    ve    Şartnamede  belirtilen  saatte yapılacaktır. İştirakçiler istenilen   belgelerle birlikte  İhale    saatinde  hazır   bulunacaklardır.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

  1. a) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
  2. b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. c) İhaleye katılacak olanların geçici ve güvence teminatı yatırdığına dair makbuz.
  4. d) Noter onaylı imza sirküsü
  5. e) Şirket veya resmi kurumlardan katılacak olanlar için yetki belgesi.
  6. f) Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname
  7. g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

        ğ) İstenilen belgeler asıl veya suretleri onaylı olacaktır.

İhaleye Çıkarılan Otobüsün;

 

Model

Cinsi

Durumu

Miktarı

Muhammen

Bedeli (TL)

(KDV hariç)

Geçici Teminat

(TL)

Güvence

Teminat

(TL)

Saati

2005

Otobüs (İveco Marka)

Faal

1 Adet

15.000,00

450,00

2.000,00

10:30

 

3- İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 200,00-TL karşılığında   temin edilebilir. 

4-İstekliler söz konusu aracı, mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde mesai saatleri içerisinde görebilir.

5- İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

6- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

7-İlanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.                

 

İlanen Duyurulur