AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MAÇKA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (diğer/katkılı) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1244092

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MAÇKA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 4 61750 MAÇKA/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

4625121006 - 4625123670

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Motorin (diğer/katkılı)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (diğer/katkılı) : 300.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe birimindeki depoya peyder pey teslim edilecektir. İdarece uygun görüldüğü zaman yüklenicinin taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından da motorin alınması sağlanacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arası 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademesindeki akaryakıt ambarına peyder pey olarak her alımda ulusal marker kontrolü yapılarak ve teknik şartnamedeki esaslar çerçevesinde tam ve noksansız olarak ve mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. İdarenin malı talep ettiği günü takip eden 1 gün içerisinde yüklenici malı teslim edecektir. İdarece uygun görüldüğü zaman yüklenicinin taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından da alınması sağlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Maçka Belediye Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış akaryakıt dağıtım ve istasyonlu bayilik lisansı

2- Akaryakıt dağıtım ve pazarlama lisansı sahipleriyle yapılmış bayilik sözleşmesi

3- İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon Bayilik Belgesi

Yukarıdaki belirtilen belgeleri  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yazılmak suretiyle beyan edecek olup, ihale kararı değerlendirme aşamasında belgeler  idare tarafından en avantajlı 1. ve 2. isteklilerden istenecektir.   Bu belgenin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada Özel Sektörde Yapılan Tek Sözleşmeye İlişkin Akaryakıt ve Petrol Ürünleri satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.