Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılarak ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda cins, miktar, geçici teminatı, güvence teminatı ve muhammen bedeli  yazılı  olan 1 adet Paletli Ekskavatörün satışı,  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. maddesine göre  KDV hariç    ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır)  açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

1-İhale  20.06.2023 Salı günü   Belediyemiz    Encümen    Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

 a-Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

       b- Nüfus cüzdan fotokopisi,

       c- Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

       d- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (Gerçek kişilerden)

 e- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f- Tüzel kişilerden: Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

       g- Resmi kurumlardan katılacak olanlar için yetki belgesi.

       ğ- Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname

       h- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

       i- İstenilen belgeler asıl veya suretleri onaylı olacaktır.

Geçici ve güvence teminatı 19.06.2023 pazartesi günü saat 16:00’ya kadar nakit olarak Maçka Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası Maçka Şubesindeki TR46 0001 0002 7011 1070 0150 06 nolu iban numarasına da yatırabilir.

 

İhaleye Çıkarılan Paletli Ekskavatörün;

 

Model

Cinsi

Durumu

Miktarı

Muhammen

Bedeli (TL)

(KDV hariç)

Güvence

Teminatı

 %10(TL)

Geçici Teminat %3(TL)

Saati

 

2006

 

JCB Marka- Paletli Ekskavatör

 

G.Faal

 

1 adet

 

750.000,00

 

75.000,00

 

22.500,00

 

10:00

 

3- İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 500,00-TL karşılığında   temin edilebilir. 

4-İstekliler söz konusu aracı, mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde mesai saatleri içerisinde görebilir.

5- İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

6- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

7-İlanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.                

 

İlanen Duyurulur