Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 28.11.2023 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

            Gerçek Kişiler

a)           Nüfus cüzdan fotokopisi

b)           İkametgah belgesi

c)           Tebligat için adres beyanı

d)           Noter tasdikli imza beyannamesi

e)           Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

f)             Şartname alındı makbuzu

g)           Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h)           Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

i)              2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

j)              Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

a)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c)  Tebligat için adres beyanı

d)  Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

e)  Şartname alındı makbuzu

f)  Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

g)  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

h)  Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

i)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici teminat ve güvence teminatı 27.11.2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

S. Mahalle Niteliği Ada  Parsel   Brüt Muhammen İhale  
No Kat/ m2 Bedel (TL) Saati Geçici
  Bağımsız       Teminat
  Bölüm       % 3 (TL)
1 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 1 nolu 31 ######## 10:00 37.500,00
2 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 2 nolu 71 ######## 10:10 85.500,00
3 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 3 nolu 73 ######## 10:20 87.000,00
4 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 4 nolu 79 ######## 10:30 94.500,00
5 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 5 nolu 82 ######## 10:40 97.500,00
6 Reşadiye İşyeri 206 2 Zemin / 6 nolu 114 ######## 10:50 ########
7 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 7 nolu 97 ######## 11:00 57.000,00
8 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 8 nolu 65 ######## 11:10 39.000,00
9 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 9 nolu 35 ######## 11:20 21.000,00
10 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 10 nolu 35 ######## 11:30 21.000,00
11 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 11 nolu 30 ######## 11:40 18.000,00
12 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 12 nolu 31 ######## 11:50 18.600,00
13 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 13 nolu 31 ######## 12:00 18.600,00
14 Reşadiye İşyeri 206 2 1.kat / 14 nolu 72 ######## 13:00 42.000,00
15 Merkez Arsa 123 7 - 333,88 ######## 13:05 12.000,00
16 Merkez  Arsa 47 105 - 233,85 ######## 13:10 30.000,00
17 Fatih Arsa 160 132 - 394,37 ######## 13:15 22.500,00
18 Güney Metruk Yol 1445 6 - 421,05 ######## 13:20 4.500,00
19 Akarsu Çayır 152 29 - 1.376,98 ######## 13:25 6.000,00
20 Akmescit Otlak 121 8 - 1.480,28 250.000.00 13:30 7.500,00
21 Akmescit Çalılık 128 7 - 9.153,94 ######## 13:35 30.000,00
22 Akmescit Çimenlik 136 24 - 2.022,12 ######## 13:40 12.000,00
23 Esiroğlu Otlak 1994 3 - 2.503,39 ######## 13:45 12.000,00
24 Esiroğlu Otlak 1994 4 - 1.245,18 ######## 13:50 6.000,00
25 Esiroğlu Otlak 1994 5 - 2.571,55 ######## 13:55 12.000,00
26 Esiroğlu Otlak 1994 6 - 2.578,75 ######## 14:00 12.000,00
27 Esiroğlu Otlak 1994 7 - 2.000,12 ######## 14:05 10.500,00
28 Esiroğlu Otlak 1994 8 - 2.000,08 ######## 14:10 10.500,00
29 Esiroğlu Otlak 1995 2 - 2.000,46 ######## 14:15 10.500,00
30 Esiroğlu Otlak 1995 3 - 2.000,08 ######## 14:20 10.500,00
31 Esiroğlu Otlak 1995 4 - 2.000,65 ######## 14:25 10.500,00
32 Esiroğlu Otlak 1995 5 - 2.129,77 ######## 14:30 10.500,00
33 Esiroğlu Otlak 1996 3 - 2.000,17 ######## 14:35 10.500,00
34 Esiroğlu Otlak 1996 4 - 2.000,27 ######## 14:40 10.500,00
35 Esiroğlu Otlak 1996 5 - 2.000,71 ######## 14:45 10.500,00
36 Esiroğlu Otlak 1996 10 - 2.000,11 ######## 14:50 12.000,00