İHALE İLANI

 

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Maçka Belediyesi tasarrufu altındaki Ömer BURHANOĞLU Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi içinde bulunan 76.50 m2 yüzölçümlü kantinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 yıllığına AÇIK ARTIRMA usulüyle, aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale, 09.01.2018 tarihinde Salı  günü, aşağıda yazılı saatte Maçka Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

Geçici ve Güvence Teminat tutarları 08.01.2018 Pazartesi Saat 16:00 ya kadar yatırılacaktır.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),
  2. Geçici teminat makbuzu, (%3)
  3. Güvece teminat makbuzu
  4. İmza sirküleri, (Aslı veya Noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi,
  5. Vekil ise Vekâletname (Noterden),
  6. İştirak ortaklık halinde olursa (Noter tasdikli) ortaklık sözleşmesi,
  7. Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

Sıra

No

 

CİNSİ

 

BULUNDUĞU YER

 

No

 

 

M2 Alanı

Aylık ARTIRIM BEDELİ SÜRESİ  

YILLIK

 MUH.BED.

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

GÜVECE

TEMİNATI

 

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

1 Kantin Ömer BURHANOĞLU Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi içinde 08  

 

 

76,50 m2

2.750,00 TL 3 Yıl 33.000,00 TL 990.00 TL  

 

10.000,00TL

09.01.2018 14:00

 

Paylaş